Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsavtalen avklarer langt på vei arbeidstakers og arbeidsgivers gjensidige rettigheter og plikter. Men arbeidsavtalen kan ikke leses isolert; arbeidsavtalens innhold må være innenfor de rammer som strekkes opp av arbeidsmiljølov, ferielov, enkelte andre lover og eventuelle tariffavtaler.

Men der hvor arbeidsavtale/ lov/ tariffavtale ikke er til hinder, vil arbeidsgiver ha styringsrett; dvs. rett til å lede, fordele og organisere arbeidet (herunder foreta ansettelser og meddele oppsigelser).

Det at arbeidsgiver har slik styringsrett er tuftet på lang ulovfestet praksis og anses for å ha lovs rang.

I kraft av styringsretten har arbeidsgiver rett til å foreta visse endringer i den enkelte arbeidstakers arbeidsoppgaver. Dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre en endring i arbeidsforholdet, må han i forkant kartlegge arbeidstakers rettigheter og plikter i lys av arbeidsavtalen, og deretter foreta en vurdering av hvilke muligheter og begrensninger han står ovenfor.

Rammen for styringsretten må også vurderes i lys av av ansettelsesprosessen. Det kan således være relevant å trekke inn utlysningstekst, notater fra intervjuer, praksis i virksomheten, stillingsinstruks og arbeidsreglement. Dette ”normgrunnlaget” vil kunne gi svar på hva som er avtalt med hensyn til arbeidstakers rettigheter og plikter og, i forlengelsen av dette, arbeidsgivers rett til å pålegge arbeidstaker endrede arbeidsoppgaver.

I rettspraksis og lærebøker er det trukket grenser for hvor store endringer arbeidsgiver kan foreta, og det er anerkjent at arbeidsgiver ikke kan foreta så store endringer i arbeidstakers arbeidsforhold/ arbeidsoppgaver at stillingens grunnpreg blir en annen en det som er avtalt eller forutsatt mellom partene. Det må således foretas en sammenlikning mellom nåværende og eventuelt endrede forhold. Den viktigste retningslinjen er at endringene ikke kan være så store at stillingens grunnpreg endres.

Dersom arbeidsgiver ensidig ønsker å foreta endringer i arbeidsoppgavene til flere arbeidstakere, vil det i enkelte tilfeller stilles formelle krav til saksbehandlingen. Tariffbundne bedrifter finnes oftest egne regler om "informasjon, samarbeid og medbestemmelse", jf. eksempelvis Hovedavtalen inngått mellom LO og NHO.

Dersom endringsbehovet er så stort at stillingens grunnpreg vil kunne bli endret, kan ikke arbeidsgiver ensidig gjennomføre endringen. Arbeidsgiver har da to muligheter; enten inngå ny avtale med arbeidstakeren eller meddele oppsigelse. Dersom det tilbys fortsatt arbeid, men på endrede vilkår, kalles det "betinget oppsigelse" eller endringsoppsigelse.

Dersom det er nødvendig å gå veien om endringsoppsigelse/ betinget oppsigelse, må også de formelle vilkår for oppsigelse være oppfylt; dvs. at det er innkalt til og gjennomført drøftelsesmøte og at oppsigelsen fyller lovens formkrav.

Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett kan by på rettslige problemer dersom den griper inn i avtalte arbeidsoppgaver. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Les mer om arbeidsgivers styrringsrett her

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her