Utvelgelseskriterier

Ved nedbemanning/ driftsinnskrenkning må bedriften i lys av aml. § 15-7 foreta et saklig valg blant arbeidstakerne når oppsigelser skal meddeles.

Når det behovet for nedbemanning er drøftet med de ansatte og oppsigelser ikke kan unngås, er det vanlig at bedriften i samarbeid med tillitsvalgte protokollerer hvilke utvelgelseskriterier som skal benyttes.

De vanligste kriteriene er: Kompetanse, ansiennitet, sosiale hensyn (forsørgelsesbyrde, gjeld, evne til å få nytt arbeid) og alder. I tillegg vil også fravær, alderssammensetningen i bedriften og likestilling bli vurdert. Basert på de kriteriene partene enes om, eller som arbeidsgiver velger å legge til grunn, må arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett velge ut de som skal meddeles oppsigelse.

Ansiennitet iht. arbeidsmiljøloven

Ansiennitet bygges opp gjennom sammenhengende ansettelse i bedriften. Ved avbrudd på mer enn 14 dager, starter beregningen på nytt. Arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 6 har følgende ordlyd:

" (6) Ved beregning av ansettelsestid etter denne paragraf skal medregnes den tid arbeidstakeren har vært ansatt i annen virksomhet innenfor konsern som arbeidsgiver tilhører eller innenfor annen gruppe av virksomheter som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse på en slik måte at det er naturlig å se ansettelsesforholdene i sammenheng. (...)"

Domstolene har tillagt ansiennitet vekt som skillekriterium dersom arbeidstakeren har vært ansatt i lang tid (10-15 år) i kombinasjon med høy alder og når det er stor forskjell i ansiennitet mellom ansatte.

Ansiennitet iht. tariffavtale

Det finnes mange forskjellige tariffavtaler, og den enkelte tariffavtale må tolkes ut fra sin ordlyd, sin forhistorie og hvordan partene har anvendt ansiennitetsprinsippet i praksis. Ansiennitet anses ofte som et uttrykk for ervervet kompetanse. På arbeidsplasser der de ansatte har likeartet utdannelse og praksis, typisk i industrien, vil ansiennitetsforskjell bli tillagt stor vekt. På den annen side vil funksjonærer ofte ha mer ulikartet bakgrunn og praksis, og da kan ansiennitet komme mer i bakgrunnen. Men der to funksjonærer i det vesentlige står likt (ut fra en vurdering av samtlige kriterier) kan en forskjell i ansiennitet benyttes som skillekriterium.

Alle prosesser om nedbemanning og bruk av utvelgelseskriterier, må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker. Dette gjelder både for arbeidsgiver og for arbeidstaker. Hos Codex Advokat Oslo AS har vi lang erfaring med slike prosesser.

Les mer om utvelgelseskriterier

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Arbeidsrett:
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
IDA KINDSETH Senioradvokat – arbeidsrett Codex Advokat Oslo
JOHN AAGE HVARDAL Advokat og partner - Corporate og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTE NESJE Advokat - Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 54 79 02
E-post:
marte.nesje@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
TOM LUNDE Advokat og partner - Arbeidsrett og eiendom Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 98 23 96 80
E-post:
tom.lunde@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
VEGARD M. LUND Advokat og partner - arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 95 83 73 29
E-post:
vegard.lund@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
THOMAS HEM Advokat og assosiert partner- Corporate, kontraktsrett, selskapsrett, arbeidsrett, IPR og tvisteløsning Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 98 05 25 45
E-post:
thomas.hem@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
ANNE-MARTHE ASLAKSRUD Advokatfullmektig- Arbeidsrett Codex Advokat Oslo
MARTHE BRAAVOLD JOHANSEN Advokat - Familierett, arv og arbeidsrett Codex Advokat Oslo
STEFAN S. AMLIE Advokat - Arbeidsrett, Eiendom, Selskapsrett Codex Advokat Tromsø
Mobil:
+47 93 60 73 58
E-post:
stefan.amlie@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her