3 måneders frist for å ta ut stevning

NS-kontrakter har mange egne frister som må overholdes av både av oppdragsgiver og entreprenør for ikke å tape rettigheter. Dette setter krav til både konsulenter som påtar seg prosjektlederoppdrag for byggherre eller for entreprenører, men også for andre aktører. En konsulent som ikke kjenner til reglene om preklusjon vil fort komme i erstatningsansvar overfor sin oppdragsgiver dersom han oversitter en slik frist eller ikke kjenner til fristen. Høyesteretts kjennelse 18. oktober 2013 må antas å innebære at entreprenøren må ta ut stevning ved tvist om tilleggsfakturaer innen 3 måneder dersom saken er innstilt i forliksrådet. Etter denne fristen er alle entreprenørens tilleggskrav tapt. Denne fristen må både entreprenøren og oppdragsgiver være bevisst på.

8 måneders frist

I de gamle NS 3430 og NS 3431 måtte entreprenøren ta ut forliksklage eller stevning innen 6 måneder fra oppdragsgiver fikk skriftlig avslag på entreprenørens krav om tillegg. Det selv om 6-måneders fristen løp ut før prosjektet var avsluttet og overtatt. Ble denne fristen oversittet var også kravet på tillegg tapt uten realitetsbehandling.

I de nye standardene i NS 84xx-serien er det annerledes. 6-måneders regelen er borte, men i stedet har entreprenøren fått en 8-måneders frist til å ta ut forliksklage eller stevning – regnet fra overtagelse. Denne fristen høres lang ut, men er reelt mye kortere fordi entreprenøren først må lage sin sluttfaktura. Sluttfakturaen skal lages innen 2 måneder fra overtagelse. Deretter skal oppdragsgiver komme med sine eventuelle innsigelser til sluttoppgjøret.

Oppdragsgiver har også 2 måneders frist fra mottatt sluttfaktura til å fremme sine innsigelser og eventuelt komme med sine motkrav. Da har det påløpt ytterligere 2 måneder. Normalt går det derfor 4 måneder fra overtagelse før partene vet hva de er enige om og hva de ikke er enige om. Da foreligger den endelige oversikt over entreprenørens krav og oppdragsgivers innsigelser/motkrav.

Deretter starter prosessen med å drøfte uenigheten for å se om man kan oppnå en enighet. Det går da fort både en og to måneder før det kan konstateres at enighet ikke oppnås. Da har det gått 6 måneder fra overtagelse, og da er det kun igjen 2 måneder av fristen før det er for sent for entreprenøren å ta ut stevning med krav om betaling for uoppgjorte tilleggskrav. Denne fristen må begge parter være oppmerksom på.

Konsulentavtaler

Har partene engasjert en utenforstående konsulent må denne henholdsvis ha kontroll på at entreprenøren fremmes sitt krav i tide og at konsulenten på vegne av byggherre påberoper seg frist en eventuell oversittelse av fristen.

Dersom den innleide konsulenten ikke sørger for at disse frister overholdes på vegne av byggherre eller entreprenør, vil han fort kunne gjøres erstatningsansvarlig for uaktsom gjennomføring av sitt oppdrag. Det må presiseres at denne 8-måneders fristen gjelder ikke NS-8406 kontrakter eller NS 8416 kontrakter, men alle de øvrige kontrakter i NS 84xx-serien.

3 måneders frist fra behandling i forliksrådet

Svært mange tvister om sluttoppgjør bringes inn for forliksrådet innen 8-måneder fristen nevnt over. De aller fleste entreprisesaker av en viss størrelse vil ende med at saken «Innstilles» uten dom. Det kan være fordi tvisten gjelder et beløp som er over kr. 125.000 og partene ikke ønsker dom i forliksrådet eller det kan være fordi forliksrådet mener saken ikke egner seg for forliksrådsbehandling på grunn av mye fakta.

Ender saken likevel med dom i forliksrådet, blir dommen forkynt sammen med et følgebrev om at det løper en ankefrist på 1 måned for å bringe saken inn til tingretten for ankebehandling. Det mest normale er likevel at saken innstilles uten realitetsbehandling i forliksrådet. Da vil det ikke følge noen følgeskriv fra forliksrådet om hvilken frist som gjelder for å bringe saken inn for retten. I andre saker enn entreprisesaker er fristen til å bringe saken inn for tingretten 12 måneder saken er innstilt (tvl. §18-3 (2)). Det er derfor lett å tenke seg at det også gjelder for krav etter NS-kontrakter. Slik er det imidlertid ikke.

Avgjørelse fra Høyesterett

I en avgjørelse i Høyesterett 18. oktober 2013 uttaler Høyesterett at 12-måneders fristen til å bringe saken inn for tingretten etter behandling i forliksrådet bare er relevant i forhold til spørsmålet om foreldelse. Når partene har inngått en avtal med særlige preklusjonsregler, løper det en 3-måneders frist for å ta ut stevning (tvl. § 18-3 (3)) fra forliksrådet har innstilt saken. Når det har gått mer enn 3 måneder fra saken er innstilt, vil alle tilleggskrav entreprenøren ikke har fått betalt for være bortfalt og vil være tapt.

Det løper med andre ord en ny frist på 3 måneder for entreprenøren – selv om 8-måneders fristen til å ta rettslige skritt er overholdt – for å ta ut stevning. Denne fristen regnes fra den dagen saken er innstilt i forliksrådet og ikke fra den dagen innstillingen er forkynt slik som i andre tilfeller. Det er således ikke bare entreprenøren og dennes advokat som må være oppmerksom på denne fristen, men også oppdragivers advokat.

Rettspraksis på 3-måneders fristen

Det foreligger ikke – så langt undertegnede kjenner til – noen dom som fastslår at denne 3-måneders fristen i tvl. § 18-3 (3) gjelder i entreprisesaker. Samtidig er den avgjørelsen som foreligger fra Høyesterett 18. oktober 2013 så generell at det med rimelig sikkerhet kan fastslås at denne avgjørelsen også vil måtte legges til grunn også i andre saker slik som i entreprisekontrakter etter NS 84xx.

Når det så langt ikke finnes noen avgjørelse i entreprisesaker hvor denne fristen er påberopt, må det antas å skyldes at avgjørelsen fra Høyesterett er så ny. Samtidig antas det at det foreligger en del saker der denne bestemmelsen kunne og burde ha vært påberopt i saker som allerede er avgjort i rettsapparatet. Partene har imidlertid fri rådighet i entreprisesaker, og partene må derfor selv ta stilling til hvilke preklusjonsregler de vil påberope seg. Er ikke preklusjonsbestemmelsen påberopt av saksøkte, vil retten være avskåret fra å avgjøre saken på grunnlag av oversittelse av en slik preklusjonsregel i avtalen mellom partene.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
MAREN KRISTINE BROKKE Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE - I permisjon Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her