Plikten til å ”kontre” på for sen varsel etter NS 8405

Den som vil påberope seg at et varsel, eller et svar på et varsel, er mottatt for sent må påberope seg forsinkelsen ved å ”kontre”. Det betyr at den som vil hevde at varselet eller svaret er mottatt er for sent, må på gjøre motparten oppmerksom på at han vil anføre forsinkelsen. Fristen til å anføre forsinkelsen er den samme som fristen til å sende varsel eller svar på varsel – ”uten ugrunnet opphold”.

Har ikke mottakere ”kontret” – eller ikke ”kontret” raskt nok – vil retten til å påberope seg for sen varsel eller for sent svar på varslet være bortfalt.

Korrekt varsling

Ved tidligere artikkel redegjorde jeg for de varslingsregler og hvilke frister som gjelder for entreprenøren som vil varsle om et tillegg og melding om tilleggskravets størrelse i kroner og dager.

Videre redegjorde jeg for den svarfrist oppdragsgiver har når han får melding om et avvik fra kontrakten eller melding om konsekvensen av et meldt avvik. Er avvikene meldt på korrekt måte og på korrekte skjemaer, vil oppdragsgivers manglende svar eller for sent fremkommet svar være å anse som en aksept.

Forutsetningen for at systemet i NS 8405 skal virke etter sin tekst er at partene bruker skjemaer hvor det ikke er innarbeidet rutiner på at oppdragsgiver skal samtykke i avviket. Jeg har utarbeidet skjemaer som ikke etterspør oppdragsgivers aksept. Det er ett skjema for ”Avviksmelding” (skjema 1) og ett skjema for ”Spesifisering av krav” (skjema 2).

Denne artikkelen omhandler for det første hvordan oppdragsgiver må reagere dersom han mener entreprenøren har varslet om et tillegg for sent. Dernest omhandler den hvordan entreprenøren må opptre om han vil påberope seg sine rettigheter ved at oppdragsgiver ikke har svart eller har svart for sent.

Reglene er tilsvarende for NS 8407 (totalentreprise) og underentreprisekontraktene NS 8415 og NS 8417. For NS 8406 og NS 8416 er reglene annerledes.

Prinsippet med plikt til å ”kontre”

Det finnes ikke noe juridisk uttrykk som heter å ”kontre” – det er min måte å forsøke å gjøre plikten til å påberope seg forsinkelsen noe lettere å forstå. Det fleste kjenner kontrings-begrepet fra forballspråket.

Poenget er at dersom partene har valgt en NS 8405-kontrakt, har også oppdragsgiver rett til å ha oversikt over alle økonomiske og fremdriftsmessige konsekvenser til enhver tid under byggeprosjektet. Det følger av NS 8405 pkt. 1 ”Virkeområde”.

For at oppdragsgiver skal ha denne muligheten må han ha mulighet til å stanse en ”Irregulær endringsordre” – typisk et muntlig pålegg eller en tegningsrevisjon – må oppdragsgiver ha melding om endringen rakst nok for at oppdragsgiver eventuelt kan stanse endringen. Endringen kan være fordyrende slik at oppdragsgiver går utenfor sitt budsjett.

På samme måte har oppdragsgiver rett til ”uten ugrunnet opphold” å få oversikt over konsekvensen av et avvik fra kontrakten. Oppdragsgiver skal kunne få den økonomiske og fremdriftsmessige konsekvens av avviket inn i sitt budsjett.

Det grunnleggende er med andre ord at partene har valgt en kontrakt der oppdragsgiver har en ubetinget rett til å ha full oversikt over prosjektets fremdrift og økonomi til enhver tid – og derfor er det avtalt strenge konsekvenser (preklusjon) for det som ikke meldes raskt nok.

Derfor har NS 8405 slik formulering i pkt. 8, 3.ledd:

”8. Varsler og krav (3. Ledd)

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må han gjøre det skriftlig uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det, skal varselet eller svaret anses som gitt i tide.”

Sagt på en annen måte – har ikke den andre part protestert raskt nok på forsinkelsen, kan ikke forsinkelsen senere påberopes. Det er et utslag av at begge parter har rett til å vite den andre parts standpunkt til enhver tid.

Det er derfor både feil og unødvendig i en sluttoppgjørsdiskusjon å bruke tid på om entreprenøren har varslet et tillegg i tide eller ikke dersom varsel er sendt, men ikke protestert på.

På samme måte er det både feil og unødvendig i en sluttoppgjørsdiskusjon å bruke tid på at oppdragsgiver ikke har godkjent et varslet tillegg dersom tillegget er varslet, men ikke protestert på.

Hvordan å melde forsinkelsen

For å varsle at parten vil påberope seg forsinkelsen, har vi laget er skjema (skjema 3) til NS 8405 og et tilsvarende skjema for NS 8407 som kan benyttes.

Dette skjemaet – eventuelt en tilsvarende melding – må sendes ” uten ugrunnet opphold”.

”Gjennoppliving” av et prekludert krav

Dersom først en av partene – i tide – har påberopt seg for sen varsel eller for sent svar, må ikke parten ”gjenopplive” diskusjonen ved å gå inn i en uforbeholden realitetsdrøftelse.

Høyesterett har i forbindelse med reklamasjon konkludert med at selv om en reklamasjon ble fremsatt 3 ½ år etter reklamasjonsfristens utløp, så hadde byggmesteren mistet retten til å påberope seg for sen reklamasjon ved å ha gått inn i en uforbeholden realitetsdrøftelse. Byggmesteren ble derfor gjort ansvarlig selv om reklamasjonen uomtvistelig var fremmet for sent. Flere lagmannsrettsdommer har fulgt opp denne avgjørelsen senere.

Konsekvensen er at dersom et tillegg er varslet for sent – og oppdragsgiver har meddelt at han vil påberope seg forsinkelsen – så må ikke oppdragsgiver da uforbeholdent i et sluttoppgjørsmøte gå inn i en realitetsdrøftelse på tilleggets berettigelse. Da kan avvisningen bli gjort betydningsløs.

Motsatt vei – har entreprenøren meddelt at han anser en protest mot et tilleggs berettigelse som kommet for sent – må ikke entreprenøren uforbeholdent gå inn i en realitetsdrøftelse på tilleggets berettigelse. Da vil han kunne ha opphevet virkningen av å ha påberopt seg den sene innsigelsen.

Løsningen er likevel enkel – den som vil fastholde en anførsel om at en melding er for sen, må meddele det under møte. Det kan gjøres muntlig, men av bevishensyn bør det presiseres i en etterfølgende e-post temmelig umiddelbart etter møte.

Oslo, 1. februar 2013

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og assosiert partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her