Sluttoppgjør. Foreldelse av avdragsfakturaer

12. november 2013 avsa Høyesterett en dom som ga viktige avklaringer i forhold til foreldelse av krav etter avdragsfakturaer. De avdragsfakturaene det var snakk om ble foreldet 3 år etter forfall på fakturaen, ikke 3 år etter forfalt sluttoppgjøret slik mange har trodd. Vi kan også legge til at kontraktsarbeid utført som regningsarbeid foreldes etter 3 år fra det kunne faktureres. Husk at tilleggsarbeid – i motsetning til kontraktsarbeidene – kan bli prekludert (bortfaller) allerede 8 måneder etter overtagelse dersom rettslige skritt ikke er iverksatt innen den tid. Mange bør endre praksis og ta ut stevning mot oppdragsgiver mye tidligere enn før.

Tvist om sluttoppgjør

Utgangspunktet for Høyesteretts dom var en tvist fra Narvik, hvor oppdragsgiver og entreprenør ble uenig i hvor mye entreprenøren hadde rett til å fakturere. Entreprenøren sendte avdragsfakturaer etter NS 8405 pkt. 28.1, og oppdragsgiver nektet å betale flere av dem.  Det ble til sist laget et sluttoppgjør som heller ikke ble betalt og saken ble sendt til tingretten for avgjørelse.

Foreldelse avgjøres av to regelsett

Foreldelse avgjøres av to regelsett: kontrakten forteller oss når entreprenøren tidligst kan kreve betaling (forfallsdagen), og foreldelsesloven bestemmer at kravet foreldes 3 år etter forfallsdagen (foreldelsesloven § 3).

Dette er nokså tydelig når vi leser Foreldelseslovens § 3:

“Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.”

Det er kontrakten som bestemmer når entreprenøren tidligst «har rett til å kreve å få oppfyllelse». Er det avtalt betalings eller faktureringsplan, er denne avgjørende for når entreprenøren har rett til å få oppfyllelse, forutsatt at entreprenøren har oppfylt sine forpliktelser, i praksis utført det arbeidet som er avtalt utført i perioden før avdragsfakturaen. Er det ikke avtalt betalingsplan, er det forfall på den enkelte faktura som er avgjørende, også her forutsatt at entreprenøren etter kontrakten hadde rett til å sende fakturaen.

NS 8405 pkt. 28.1 gir entreprenøren rett til å kreve fortløpende avdragsfakturaer

Etter NS 8405 pkt. 28.1 kan entreprenøren sende avdragsfakturaer “etter hvert som utførelsen skjer”, dog ikke hyppigere enn en gang pr. måned. Oppdragsgiver plikter først å betale 28 dager etter å ha mottatt fakturaen (NS 8405 pkt. 29.1). Dette gir hver faktura en forfallsdag 28 dager etter fakturadato. Også andre NS kontraktstandarder har tilsvarende bestemmelser og det er vanlig også uten for NS kontraktene å avtale at entreprenøren kan sende avdragsfakturaer. Det kan være avvikende bestemmelser, men stort sett inntrer entreprenørens rett til betaling eller oppfyllelse den dag fakturaen forfaller til betaling.

 

Avdragsfakturaene i Narvik-saken ble sendt 17. september og 20. november 2007, sluttfakturaen 21. januar 2008 og stevning ble tatt ut 22. november 2010. Stevning ble med andre ord tatt ut mer enn 3 år etter at avdragsfaktura av 17. september 2007 forfalt, men mindre enn 3 år etter at avdragsfaktura av 20. november 2007 forfalt.

Høyesteretts konklusjon ble at avdragsfaktura av 17. september var foreldet.

Entreprenøren argumenterte for at foreldelse av samtlige krav først ville inntre 3 år etter forfall på sluttfakturaen, og fikk medhold i Lagmannsretten. Høyesterett slo fast at det var feil og konkluderte med at avdragsfagsfaktura av 17. september var foreldet.

 

Mange, inkludert Lagmannsretten som ga entreprenøren medhold, har ment at foreldelsesfristen starter å løpe på forfallsdagen for sluttoppgjøret, men nå er det tilbakevist av Høyesterett.

Regningsarbeider og tilleggsarbeider

Vi har tilsvarende regler for regningsarbeider og tilleggsarbeider. Både regningsarbeider og tilleggsarbeider skal faktureres fortløpende. Hver faktura får egne forfallsdager og kravene foreldes suksessivt 3 år etter forfallsdagen, uavhengig av når sluttoppgjøret finner sted. I prinsippet gjelder det samme for byggherrens krav som oppstår i byggeperioden og som byggherren får rett til å kreve betalt før sluttoppgjøret. Gjelder regningsarbeidene arbeider som fremkommer av den opprinnelige kontrakten, er det denne tre-års regelen som kommer til anvendelse.

 

Gjelder det tilleggsarbeider utført etter kontraktens enhetspriser eller som regningsarbeider, vil kravet kunne bortfalle ved preklusjon lenge før kravet er foreldet. Iht. NS 8405 pkt. 26.3, b) vil et krav om tilleggsbetaling for tilleggsarbeid, som oppdragsgiver skriftlig har avvist, bortfalle ved preklusjon allerede 8 måneder etter overtagelse dersom entreprenøren ikke har tatt rettslige skritt innen denne fristen. Et prekludert krav er ikke foreldet, men anses som bortfalt ved at rettslige skritt ikke er tatt i tide.

 

Foreldelsen avbrytes ved erkjennelse, rettslige skritt eller avtale om utsatt foreldelse

For å unngå tap som følge av foreldelse må entreprenøren innen foreldelsesfristens utløp iverksette fristavbrytende tiltak. Foreldelsen avbrytes enten ved å innhente en klar ansvarserkjennelse fra oppdragsgiveren, inngå avtale med motparten om utsatt foreldelse eller ved at entreprenøren tar ut rettslige skritt i form av forliksklage eller stevning.

 

Dersom byggeprosjektet går over mer enn 3 år kan partene bli tvunget til å avbryte foreldelse av de første avdragsfakturaene og tilleggsfakturaene mens byggeprosjektet fremdeles pågår. Det mest hensiktsmessige er da å avtale utsatt foreldelse. Dette vil de aller fleste akseptere.

 

Sen fakturering utsetter ikke alltid foreldelsen

Er det ikke avtalt annet enn at entreprenøren har rett til betaling etter hvert som arbeidet skrider frem, og det ikke er avtalt noe om betalingsfrist etter mottak av faktura, kommer forfallsdagen selv om faktura ikke blir sendt overhodet. Dette er også tilfelle når det er avtalt en betalingsplan, hvor konkrete beløp skal betales på bestemte dager og entreprenøren glemmer å sende faktura. I lys av det vi har nevnt ovenfor vil foreldelse inntre 3 år etter at entreprenøren «har rett til å kreve å få oppfyllelse» iht. denne planen, selv om entreprenøren har glemt å sende faktura.

Dette er høyst praktiske problemstillinger i større entrepriser og partene må ha fokus på dette når det tas stilling til når søksmålet senest må tas ut.

Oslo, 20. januar 2013

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Entrepriserett:
ERIK SNEKVIK Advokat og partner - Eiendom, entreprise og corporate Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 41 68 56 69
E-post:
erik.snekvik@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINN HINKEL ØSTENSJØ – I permisjon Senioradvokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
TONJE B. ONSØIEN Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
TORKJELL SOLBØ Advokat og partner - Entreprise, eiendom og corporate Codex Advokat Oslo
MAREN KRISTINE BROKKE Advokatfullmektig – Fast eiendom Codex Advokat Oslo
VIKTOR WIKSTRØM Advokatfullmektig – Offentlige anskaffelser og entrepriserett Codex Advokat Oslo
BENT S. KVERME Advokat og assosiert partner - Entreprise og eiendom Codex Advokat Oslo
AMNA MRZIC Advokatfullmektig – Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 97 67 90 31
E-post:
amna.mrzic@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
INGRID MARIE NAVARSETHER Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
LARS HENRIK WINDHAUG Senioradvokat - Fast eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
MARTIN DALEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 21 47 22
E-post:
martin.dalen@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NINJA ROEDE Advokat og partner - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 81 68 61
E-post:
ninja.roede@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
SYNNE JACOBSEN ANDERSEN Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
THERESE ROMUNDSTAD SCHØNE - I permisjon Advokat - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
IRENE JARLAND Eiendomsmegler MNEF - Eiendom og entreprise Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 80 32 79
E-post:
irene.jarland@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her