Trygderett

Folketrygden er et nasjonalt, sosialt forsikringssystem som i all hovedsak administreres av NAV. Trygderetten er reglene som omhandler stønadene i folketrygden og vilkårene for innvilgelse av disse. De fleste lovreglene finnes i folketrygdloven.

Trenger du bistand med stønader fra folketrygden eller i sak mot NAV? Ta kontakt med våre advokater i dag.

Hovedhensynene bak stønadssystemet er økonomisk og sosial trygghet, samt motvirkning av ulikheter i samfunnet. Folketrygden sikrer inntekt og gir dekning av enkelte utgifter hvis du er uheldig og i løpet av livet rammes av skade, sykdom, arbeidsuførhet eller arbeidsledighet. Alle personer som er bosatt i Norge er pliktig medlem av folketrygden.

Folketrygdens stønader er inndelt etter ulike situasjoner i livet som gjør dem aktuelle. Stønadene kan igjen deles i to hovedgrupper: 1) Dekning av inntektsbortfall. 2) Dekning av utgifter. For å ha krav på stønader fra folketrygden må personen som hovedregel bo i Norge. I tillegg må vilkårene for den konkrete stønaden det søkes om være oppfylt.

Har du opplevd å ikke få stønader du mener å ha krav på fra NAV, eller et vedtak du er uenig i? Da er det viktig å være klar over at du kan klage på vedtaket. Klagefristen fremgår av vedtaket. Les mer om dette i vår artikkel om trygderett her.

Mange opplever NAV som en motpart i forbindelse med søknad om stønader fra folketrygden. Vår erfaring tilsier at juridisk bistand fra advokater med erfaring fra trygderett bidrar til å ivareta interessene dine i saken. Det vil også kunne gi bedre mulighet til å få innvilget de stønadene du har rett på i folketrygden.

Ta kontakt med våre advokater via personskadeadvokatsidene på nett eller våre hjemmesider for en uforpliktende samtale om din sak.

Dersom et vedtak blir omgjort til din gunst etter klage, har du krav på dekning av nødvendige og rimelige utgifter til advokat, jf. forvaltningsloven § 36.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo