Yrkesskade

Erstatning ved yrkesskade: Blir du skadet i en arbeidsulykke vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning. En yrkesskade kan påføre deg utgifter og økonomisk tap i form av tapte inntekter, i verste fall resten av livet. Du har krav på bistand fra advokat i din sak om erstatning ved yrkesskade.

Med yrkesskade menes skade og sykdom som følger av en arbeidsulykke. Skadebegrepet omfatter også dødsfall. Med arbeidsulykke menes en plutselig hendelse eller begivenhet. Ulykkesbegrepet dekker ikke bare alvorlige hendelser som det i alminnelig språkbruk er å betegne som ulykke, så som eksplosjoner og fall fra stor høyde. Det dekker også for eksempel skade som oppstår ved at arbeidstaker glir på glatt underlag eller kommer i forkjært stilling som følge av at et tak glipper. Får du en yrkesskade etter en arbeidsulykke, vil du kunne ha krav på erstatning. Du vil også ha krav på bistand fra advokat.

En yrkesskade kan gi deg et økonomisk tap, eksempelvis inntektstap, økte utgifter eller tapt evne til å gjøre hjemmearbeid. I verste fall gjør yrkesskaden at du står utenfor yrkeslivet resten av livet. Dette skal du ha erstatning for. Beregning av inntekstap og utgiftstap kan være komplisert. Advokat vil bistå med dette med særskilte beregningsprogrammer.

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av de sykdommer som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. I forskriften er de fleste yrkessykdommene av den karakter som pådras ved klassiske mannsyrker. Belastningsbaserte sykdommer som ofte oppstår innenfor helse- og omsorgsarbeid er foreløpig ikke omtalt i forskriften, og vil som utgangspunkt ikke kvalifisere som yrkessykdom.

Det er arbeidsgiver som har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. De fleste arbeidstakergruppene vil derfor være dekket gjennom sitt arbeidsforhold, men det er også viktig å være klar over at selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å være forsikret ved yrkesskade.

Mange arbeidsplasser har innarbeidede rutiner på å melde om yrkesskade til både NAV og forsikringsselskapet. Vi opplever likevel ofte at arbeidsgiver forsømmer sine plikter i forhold til dette. Husk at det er deg det går ut over dersom arbeidsgiveren ikke melder ifra om yrkesskade til NAV og forsikringsskapet. Det er derfor viktig at du tar kontakt med advokat så tidlig som mulig så du ikke går glipp av erstatning du har krav på. Det ansvarlige forsikringsselskapet skal dekke rimelige og nødvendige utgifter til advokat, se nedenfor.

Dersom skaden din blir godkjent som yrkesskade, kan du blant annet ha krav på trygdeytelser etter mer gunstige regler enn vanlig. Advokat hjelper deg med dette.

Hva bør du gjøre ved yrkesskade?

Dersom du blir utsatt for en arbeidsulykke og blir yrkesskadet, vil vi anbefale at du tar kontakt med advokat i Codex Advokat. Dette fordi yrkesskadesaker byr på mange og vanskelige juridiske og medisinske problemstillinger. Du kan også lese mer i vår artikkel om hvorfor du bør la deg representere av advokat ved yrkesskade. Se www.personskadeadvokater.no

Pass på at du melder yrkesskaden både til arbeidsgivers forsikringsselskap og til NAV så tidlig som mulig etter arbeidsulykken. Dersom du gir melding om arbeidsulykken senere enn et år etter yrkesskaden, kan du få problemer med å få skaden godkjent som yrkesskade hos NAV. I verste fall kan det medføre at du ikke får erstatning. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring, kan du melde skaden til yrkesskadeforsikringsforeningen.

Det er også viktig at du dokumenterer eventuelle plager etter yrkesskaden, gjerne ved jevnlige konsultasjoner hos lege eller annen behandler. Dette er særlig viktig dersom yrkesskaden ikke er en klar objektiv påviselig skade. I slike saker vil det som regel også bli aktuelt å innhente en spesialisterklæring fra en medisinsk sakkyndig. Valg av sakkyndig kan få betydning for ditt krav om yrkesskadeerstatning, og vi anbefaler derfor å få bistand av advokat i den forbindelse. Våre personskadeadvokater har lang erfaring med å håndtere slike saker, og kan bistå deg med å finne frem til dyktige spesialister.

I mange yrkesskadesaker kan det ta lang tid å behandle et krav om erstatning etter en arbeidsulykke, noen ganger flere år. Du kan lese mer om prosessen i vår artikkel om prosessen ved en yrkesskade.

Erstatningsberegning ved yrkesskade

Det følger av lov om yrkesskadeforsikring at arbeidstakere som er påført en personskade i tjeneste hos sin arbeidsgiver, har krav på erstatning på rent objektivt grunnlag. Erstatningen skal beregnes etter standardiserte regler. Advokat bistår med beregningen.

Det følger av yrkesskadeforsikringsloven § 13 at det er skadeerstatningsloven kap. 3 som i utgangspunktet gjelder for erstatningsberegningen.

Erstatning for påførte utgifter og påført inntektstap skal derfor dekke tapsperioden fra skadetidspunktet (da tapet oppstod) og frem til stipulert beregningstidspunkt. Disse to erstatningspostene har man ikke valgt et standardisert system for. Når det derimot gjelder de fremtidige tapspostene (fremtidig inntektstap og fremtidige utgifter) samt menerstatningen, er det foretatt en delvis standardisering.

For de standardiserte erstatningspostene er det tatt høyde for at skadelidte har krav på ytelser fra trygden når erstatningsnivået er stipulert. Erstatningen skal representere et supplement til de offentlige ytelsene. Trygdeytelser og andre ytelser fra det offentlige kommer i bunnen og erstatningen utgjør et supplement til dette.

Menerstatning

Alvorlige yrkesskader vil ofte påføre skadelidte et tap av livsutfoldelse. Livsutfoldelse er et vidt begrep som er ment å omfatte et bredt spekter av fritidsaktiviteter som evnen til å kunne gå turer i skog og mark, stå på ski, være ute med venner på kafe og gå i teater. Tap av livsutfoldelse er et ikke-økonomisk tap som kan kreves under menerstatningen.

Hvis du har fått en varig og betydelig skade, har du rett på menerstatning. 

Med varig menes vanligvis at skaden varer i en periode på minst ti år.

Med betydelig menes at skaden må gi en medisinsk invaliditet på minst 15 %. For å fastsette medisinsk invaliditet brukes en egen tabell for personskader.

Beregningen bygger på medisinsk invaliditetsgrad, alder på skadetidspunktet og folketrygdens grunnbeløp. Beregningen hjelper advokat deg med.

Inntektstapserstatning

Som følge av skaden kan du måtte arbeide en mindre stillingsprosent, bytte til et mindre belastende og lavere betalt arbeid, eller eventuelt slutte å arbeide helt. Du har da fått et inntektstap, som kan kreves erstattet. Ved utmålingen av erstatningen må man anvende en differansebetrakting, og sammenlikne livssituasjonen din med skaden og inntektssituasjonen uten skaden. Differansen utgjør den reduserte inntektsevnen.

Erstatningen skal dekke nettotapet. Du skal sitte igjen med det samme disponible beløpet etter at skatten er trukket fra, som om skaden ikke hadde skjedd. Ved beregningen av erstatningen trekker man fra ytelser man får som følge av skaden, for eksempel uføreytelser og stønader. I tillegg vil det bli tatt med i beregningen at du kan komme til å spare utgifter på å ikke være i arbeid, for eksempel reiseutgifter, fagforeningskontingent og innskudd til pensjonsordninger. Har du rett til særfradrag, vil dette også hensyntas. Du må betale skatt frem til oppgjørstidspunktet, og denne skatten er plusset på erstatningen. 

Utmåling av erstatning i fremtidig erverv er etter yrkesskadeforskriften standardisert. Advokat hjelper deg med dette.

Arbeid i hjemmet

Har skaden gjort at du ikke lenger kan utføre de vanlige oppgavene i hjemmet, kan du få erstatning for å dekke utgifter til å få oppgavene utført. Vanlige oppgaver er for eksempel husarbeid, vedlikehold av bolig, hagearbeid, plenklipping, snømåking og innkjøp. Erstatningens størrelse vil avhenge av skadens omfang, bosituasjon, familiesituasjon m.m. Du må bidra til å begrense følgene av skaden ved å omstille og innrette seg etter den nye situasjonen. Det forventes en omfordeling av arbeidsoppgaver i hjemmet så langt dette er mulig. Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i hva det vil koste å kjøpe hjelp til de oppgavene som ikke kan utføres. Advokat vil bistå med beregningen av erstatning.

Utgifter

Rimelige og nødvendige utgifter som har sin årsak i ulykken skal erstattes. Det mest vanlige er utgifter i forbindelse med legebehandling, medisiner, fysioterapi og transport. I noen saker vil det også kunne være aktuelt å dekke tilpassing av bolig og til hjelp i hverdagen. Erstatningen omfatter utgifter frem til oppgjørstidspunktet (påførte utgifter) og sannsynlige utgifter fremover (fremtidige utgifter). Forsikringsselskapene dekker ikke utgifter som dekkes av andre, for eksempel NAV som dekker slike utgifter ved sykdom og skade. Man må derfor undersøke hva man har krav på å få dekket av NAV og kommune. Dette hjelper advokat deg med.

Renter

Du kan ha krav på å få renter frem til oppgjørstidspunktet dekket. Når det gjelder inntektstap beregnes renter av nettotapet. 

Beregning av fremtidig tap

Erstatning for fremtidig tap skal utbetales som et engangsbeløp. Selv om tapene vil oppstå i årene framover, vil du få beløpet til disposisjon allerede nå. Ved beregningen tas det hensyn til at du vil få renteinntekter av beløpet. Dette kalles kapitalisering, og kan illustreres med et eksempel: Et årlig fremtidig tap på kr. 10.000,- per år i ti år, ville med en utbetaling på kr. 100.000,- innebære et overskudd, fordi du i løpet av de ti årene får renter på erstatningsbeløpet. Ettersom man tar hensyn til disse renteinntektene, vil en utbetaling på kr. 79.150,- i dette eksempelet dekke et årlig tap på kr. 10.000,- i ti år framover. Advokat vil bistå med beregningen.

Skatt

Du må betale skatt på renteinntekter av det engangsbeløpet som skal dekke det framtidige tapet. Utbetaling av erstatning kan også medføre at du må betale formuesskatt. For å kompensere for denne skatteulempen, beregnes et tillegg i erstatningen. Du skal ikke betale skatt av erstatning for; menerstatning, fremtidig inntektstap, arbeid i hjemmet og utgifter. Du skal betale skatt av erstatningen for inntektstap frem til oppgjørstidspunkt (lidt inntektstap) og renter.

Har man krav på å få dekket utgifter til egen advokat?

Forsikringsselskapet dekker i all hovedsak rimelige og nødvendige utgifter til advokat. Ta derfor kontakt med Codex Advokat hvis du har en yrkesskadesak som du ønsker å få vurdert av en advokat som er spesialist på området.

Kontakt våre advokater

Vi svarer normalt samme eller neste virkedag.
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent Codex sine personvernregler.
Våre ansatte Erstatning- og forsikringsrett:
FINN LINDE ERIKSEN Advokat og partner - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
HÅVARD L. BJØRNSTAD Advokat og partner – Erstatning- og forsikringsrett, arbeidsrett og corporate Codex Advokat Oslo
KARIANNE BLANCK Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MILLE FRISCH EID Advokatfullmektig – Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
KARIN PAULINE GJERLAUG Advokat – erstatning- og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
MARGRETHE HANSEN Senioradvokat - Erstatning og corporate Codex Advokat Oslo
NATALIE NAINI Advokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 91 61 63 92
E-post:
natalie.naini@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
NILS PETER MUNCH-MØLLER Senioradvokat - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
SIV KATHRINE SKORSTAD Advokatfullmektig - Erstatning og forsikringsrett Codex Advokat Oslo
Mobil:
+47 92 69 03 37
E-post:
siv.skorstad@codex.no
Pressebilde:
Last ned her
V-Card:
Last ned her
LINE NAJA RONANDER Senioradvokat - Erstatning og forsikring Codex Advokat Oslo
NJAAL LANGSRUD VIVE Advokat - Erstatning Codex Advokat Oslo