KONTRAKTSEMINARET Entreprise

Visjonen for seminaret er å øke kontraktspartenes kunnskap og forståelse for de kontraktene man inngår. Seminaret skal sette prosjektlederne og andre ledere i prosjektet i stand til å opptre mer profesjonelt og korrekt, og være sikker i de situasjoner som måtte oppstå.

Selv om oppdragsgiver har leid inn en konsulent må fortsatt byggherre ha et minimum av kunnskaper. Byggherrer har lett for å bli påført tap eller unødvendige merkostnader fordi de ikke sitter med nok kunnskaper til å kontrollere den gjennomføringen innleide konsulenter utfører.

Hos entreprenøren må prosjektlederen, bygglederen, formannen og andre med lederfunksjoner ha både et minimum av kunnskaper og forståelse for at entreprenøren skal få det korrekte oppgjøret for den entreprisen de gjennomfører. De tap som entreprenøren må ta fordi formaliteter og rutiner ikke er fulgt går på entreprenørens bunnlinje i regnskapet. Bedre kunnskap og forståelse er derfor den raskeste måten å forbedre sitt resultat på.

Innleide konsulenter – prosjektledere, prosjekterende og andre – må kjenne de kontraktene de har påtatt seg å forvalte for ikke å komme i ansvar.

Tendensen i byggebransjen generelt er større grad av formalisme. Stadig flere aktører benytter aktivt manglende oppfølging av formkravene til å forbedre resultatet i prosjektet. Derfor er det ikke lengre tilstrekkelig at entreprenøren gjør en god jobb – han må i tillegg sørge for at han får riktig betalt for utførelsen ved å overholde formkravene.

Seminaret holdes hvert ½-år og representerer den kunnskap som bør være det minimum av kunnskap som enhver ansvarlig på både byggherresiden og entreprenørsiden må besitte. Seminaret er lagt praktisk opp med mye eksempler på praktiske situasjoner som mange vil kjenne seg igjen i. I tillegg gjennomgås hjelpedokumenter i form av skjemaer, sjekklister m.v  som kan være til god nytte i det praktiske arbeid.

I løpet av to dager vil blant annet følgende bli gjennomgått:

  • Generell norsk avtalerett i et entrepriseprosjekt

  • Forbrukerentreprise; Ny bolig og arbeid på brukt bolig

  • Tilbud & anbud: Hvordan utforme tilbud, NS8400 / NS8410, Offentlige anskaffelser.

  • Prinsipielle forskjeller på NS-kontrakter: NS8405/NS8415, NS8406/NS8416, NS 8407/NS817

  • Gjennomgang av prosedyrer og skjemaer for tillegg og endringer i NS-kontrakter

  • Gjennomgang av sluttoppgjør og reklamasjoner i NS-kontrakter

  • Totalentreprise (NS8407) kontra utførelsesentreprise (NS 8405/NS8406)

  • Sjekklister for riktig kontraktsgjennomføring av NS 84xx-kontrakter

Det vil bli utarbeidet grundig kursdokumentasjon egnet både for selve seminaret og for senere bruk. Seminardokumentasjonen vil være et supplement til "Prosjektlederens håndbok i NS-kontrakter" som representerer en gjennomgang av de minimumskunnskaper en prosjektleder må forutsettes å besitte.

Det vil ble utformet seminarbevis for senere bruk i CV m.v. Se mer også på www.entrepriserettsadvokater.no